1.0       Projectnaam:                 ‘Duurzaam Wonen Boijl’ (voorlopige werktitel)

2.0         Projectomschrijving.

Op een tegen het centrum van Boijl (Fr.) gelegen kavel van ongeveer 2 hectare, ingeklemd tussen de bestaande bebouwing aan de Boijlerweg 72A, Boschoordweg en de particuliere vakantiewoningen van de stichting ‘Groene Zoom’, rust op de eerste hectare een bevoegdheid tot wijziging van de bestemming en op de andere 2e hectare een agrarische bestemming. De kavel is momenteel in bezit bij Woningstichting Weststellingwerf. Dorpsbelang Boijl heeft tussen de werkgroepen ‘Duurzaam Boijl’ en ‘Wonen Boijl’ een gezamenlijk initiatief laten ontstaan om op de te bebouwen hectare de nieuwbouw van woningen ‘voor en door Boijligers’ te realiseren, hetgeen een sinds 1990 gekoesterde wens is en voorziet in de meer dan actuele vraag/behoefte naar nieuwbouwwoningen in Boijl.

3.0       Doelstelling (voorlopige formulering):

Het project ‘Duurzaam Wonen Boijl’ stelt zich ten doel op innovatieve en aansprekende, zo mogelijk onderscheidende wijze, via particulier opdrachtgeverschap (voor de doelgroep betaalbare en bereikbare) Duurzame woningen en woonomgeving te realiseren, die voorzien in de behoefte/vraag naar nieuwbouwwoningen binnen de gemeenschap en met name de jongeren weet te ‘binden’ aan het dorp Boijl, waarmee de algemene leefbaarheid van de dorpsgemeenschap en de aanwezige voorzieningen gediend worden.

4.0       Projectfase:

Het project ‘Duurzaam Wonen Boijl’ verkeert in de eerste fase: Toets levensvatbaarheid Initiatief

5.0       Tijdsvak Dit projectvoorstel m.b.t. de eerste fase: ‘Toets levensvatbaarheid initiatief’ beslaat de periode van december 2021 tot de zomervakantie van 2022.

9.1. Kerngroep.

Ben Lubberdink                                               voorzitter

Marein Boekhoudt                                         plv voorzitter

Anne-Marie van der Geest

Polien Hoogeveen

Geert van de Boer

Matthijs de Jonge

Renee van Zanden

Richard Drent                                                   financiële expertise

Leden van de kerngroep zullen plaatsnemen in de drie themagroepen (linking-pin) die verder bemenst zullen worden met de vertegenwoordigers uit de groep belangstellenden, zie zich hebben aangemeld en hebben aangegeven in deze fase een bijdrage te willen leveren aan de planontwikkeling. Tevens kunnen we expertise/inbreng vragen uit de werkgroep Duurzaamheid.

9.2. Werkgroepen

We onderscheiden vooralsnog een drietal werkgroepen en thema’s:

  1. Duurzaam Bouwen & Wonen
  2. Ontwerpen Woningen & Woonomgeving
  3. Bestemming 2e hectare

9.3 Taakverdeling

 Kerngroep:
Juridisch vehicle Financiering aankoop grond Overleg met Gemeente Verwerven subsidie +budgetbeheer Communicatie met belangstellenden Risicomanagement Doelgroepenkeuze Financieel kader Keuze uiteindelijk woonprogramma Bewaken integraliteit Selectiecriteria opdrachtgevers
 
Duurzaam Bouwen & beWonen Energieprestatie woningen Materiaalgebruik Formuleren toekomstbestendigheid Duurzaam bewonen en beheren CO2, Stikstof, Pfas,   WAARMEE kan de 2e hectare een bijdrage leveren aan de te bereiken doelen van deze werkgroepOntwerpteam Woningen & Woonomgeving
Ophalen eisen bestemmingsplan Ophalen eisen Waterschap Aan verschijningsvorm woningen gestelde en te stellen voorwaarden Percentage bebouwd/onbebouwd Verhouding groen, grijs, blauw Inpassen in omgeving Ontsluiting- en verkavelingsprincipes Mogelijke woningprogramma’s   WAARMEE kan de 2e hectare een bijdrage leveren aan de te bereiken doelen van deze werkgroep
Bestemming 2e hectare    
Door uiteindelijke bestemmingskeuze toekomstige nieuwbouw veilig stellen   Bijdrage leveren aan het  innovatieve en onderscheidende karakter van dit project   HOE gaat de 2e hectare bijdragen aan het bereiken van de duurzaamheids doelen van dit project;